Standerdmolen in brand


Het uitvoerige verslag van deze brand in de „GOESSCHE COURANT, Dinsdag 26 Maart 1872, No. 27, 59ste jaargang" nemen wij hier onverkort over:

„Door eene lot nog toe onbekende oorzaak, is er heden nacht brand ontstaan in de koormolen te 's-Heer Arendskerke. Binnen zeer korten tijd was de molen niet het zich daarin bevindende graan (plm. 20 zakken) een prooi der vlammen geworden. Gelukkig heerschte er tijdens den brand volslagene windstilte, zodat daardoor en tevens door toegesnelde hulp geen gevaar bestond.

De molen was ten brandschade verzekerd; de losse goederen echter niet. Omtrent dezen brand verne­men wij nog, dat hij eerst ten halfvier ure in den morgen is ontdekt door een der dienstmeiden van den landbouwer Vermet, welke dienstmeid, opstaande, zich in den tijd dacht te vergissen en meende dat het licht wat zij zag reeds door de opkomende zon werd veroorzaakt. Vreemd mag dit voorwaar heeten daar de molen op eene tamelijke hoogte stond aan een der drukst bezochte rijkswegen en de brand nog al wijd zal te zien zijn geweest. Is een en ander zooals ons werd medegedeeld dan moet het zeker verwondering baren, dat de brand niet spoediqer is ontdekt.

Hoe dit zij-daar de molen
was geassureerd, is de schade voor den eigenaar niet zoo heel groot en het verlies zal door weinige betreurd worden, want de molen van 's-Heer Arendskerke was altijd liet schrikbeeld van paarden, koetsiers en reizigers. Talrijk zijn de gevallen van op hol gaande paarden, die het met dien molen maar niet eens konden worden. Hij stond dan ook, op een gevaarlijk punt, vlak aan een draai en aan een kleine sluis, als een kolossale paarden-verschrikker daar. Het is te hopen dat bij eventuele opbouw eene andere plaats wordt aangewezen in het belang van het leven der reizenden."